Verzuimanalyse en grip op (kosten van) verzuim


Een verzuimpercentage zegt niets over de kosten van verzuim voor uw bedrijf. Stel: in uw bedrijf is het verzuimpercentage 3% . Vertegenwoordigt die 3% verzuim ook 3% van uw loonsom? En hoe hoog zijn de bijkomende kosten voor vervanging en/of overwerk. En werkt het verzuim door in de hoogte van de af te dragen premies?  

 

De verzuimanalyse is een scan van de verzuimkosten, het verzuimbeleid en het verzuimproces. Bij het onderzoek naar het verzuimbeleid en –proces wordt gekeken naar de visie op verzuim, verzuimduur, casemanagement en de rol van de arbodienst. Ook worden de sociale zekerheidsaspecten en verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen meegenomen in het onderzoek.

 

Met een goede analyse van uw verzuimgegevens weet u op welke punten uw verzuimbeleid aandacht verdient. U heeft dan een financiële onderbouwing voor acties om grip te krijgen op de kosten van verzuim in uw bedrijf. Voorbeelden van te nemen acties zijn:

·         aanscherping van het verzuimbeleid

·         aanpassingen in de processen van de organisatie

·         effectievere communicatie met de bedrijfsarts

·         scherpere budgetverdeling preventie, arbodienstverlening en interventies

·         eerder activeren en aanbieden van passend werk

 

De bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd en besproken evenals de aanbevelingen die er uit voortvloeien. Desgewenst wordt een beknopte rapportage geschreven en kan Healthy Companies ondersteuning bieden bij de implementatie van de aanbevelingen.terug