Casemanagement


Verzuimregie is primair een zaak van het bedrijf en een taak van de leidinggevende maar het is ook een vak op zich. Ziekteverzuim heeft direct gevolgen voor de werknemer zelf, de collega’s, de werkgever en het werkproces. Een adequate verzuimregie is gericht op herstel en op benoemen en benutten van de mogelijkheden van de zieke werknemer. 

 

De ervaring leert dat met name het managen van langdurig verzuim ingewikkeld is. Vaak is maatwerk in de re-integratie inspanning nodig. De casemanager helpt u door het proces te bewaken en de weg te wijzen. 

Soms gaat het mis met de begeleiding van uw zieke werknemer en lijkt een verzuimdossier op slot te zitten. Dat kan een kostbare zaak worden! U bent immers verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen. Daarnaast loopt u het risico om van UWV een Poortwachtersanctie te krijgen wat inhoudt dat u nog een derde jaar loon moet doorbetalen. 

Voorbeelden van situaties waarin sprake is van een probleemdossier:

·         de werknemer wil onvoldoende of helemaal niet aan re-integratie meewerken

·         de arbodienst is niet oplossingsgericht

·         er bestaat onduidelijkheid over rechten en plichten

·         de verzekeraar wil interventies niet (volledig) vergoeden

·         het dossier is niet Poortwachterproof

·         er zijn geen re-integratiemogelijkheden binnen uw bedrijf

          

In de rol van casemanager analyseer ik het dossier en bepaal op basis van de gevonden feiten samen met u de vervolgacties die nodig zijn om de re-integratie vlot te trekken en de kosten te beperken.terug